The Lake At Dusk                                                                   25 cm x 30 cm